Club 1008 and other interests of mine. - Anand.

Home | our climate fund | Anands personal Global Times newsletter | the desintegration or destruction of our common world, our only global homeland | International Networkbuilding for the Global safetynet, | Rajananda Dhananjaya Foundation | References as Rajananda Dhananaya postboks / P. O. Box 22, 7400 Trondheim Norway | World Constitution Year of Global World Democracy | Golden Age of Academia University / Innovation University | Interesting challenges and positions available | Join in ending the holocaust of world poverty, now, with Global Times e-subscription | Global Bank and free a minimum income to all, an true opportunity | To the Children of the World | pyramid investment opportunity | innbydelse til deltakelse i AS med byggeprosjekt av fredspalass som utgangspunkt | byggeprosjektprogresjon | The Triumphal Arch Together for Peace | About the royal unification of world society | Favorite Links, locations of mine outside club 1008 focus | Det Nye Studentersamfundet | we shall be grateful to hear from you, join in coordinating the infrastruce of world peace. | Internet course The Infrastructure of World Peace and World Constitution | Misunderstandings to be avoided | page outside the club, Hodos | The Holy Spirit of Ahimsa or pure non violence | course in how to be a vegetarian | Vegetarians for peace, the new ahimsa vegi concept, the new concept of being a vegitarian | Padma orchide club | Royal Meditation Society | Kultur- og kirkeminister Møte med statsråd Valgerd Svarstad Haugland idag, | Kurs i Grunnlovsrett | Ja til Norge, borger plikt i valgåret | Ja til Norge / Vurdering av om Stortinget er gyldig valgt, folkets ansvar | Teknisk grunnlovsrettslig påvisning av underslag av folkets rettigheter som velgere | Environmental cities we plan to build around the world as new countries some of them! | Padma Ltd and the Trilogy How we won the world Lets End World Poverty Movie | Royal Society Peace Price Congress | Ære, berømmelse og godt fortjenestepotensiale også ved økonomisk aspirasjoner

Ja til Norge / Vurdering av om Stortinget er gyldig valgt, folkets ansvar

http://club1008.tripod.com/janei1.htm svarskjema for de som tar muligheten il å fulbyrde noe av ens borgerplikt som velger til forsvar av landet og folks frihet

http://club1008.tripod.com/jantnu.doc Underskriftsark ved grunnlovsfestet borgerplikt til forsvar av fedrelandet som velger. Den som ønsker personlig overlevering av skjema sender minst 20 kr i Trondheim og minst 50 kr ellers i landet med beskjed: "Ja til Norge skjema klart/ gavebidrag" og oppgi epostadresse. Vi vil gi en mulighet for deltakelse i foredrag eller møte, konferanse!

Samme som link over, men i webside oppsett og med svar rutine for de som ikke blir framlagt underskriftsblad av person. Den som ønsker personlig overlevering av skjema sender minst 20 kr i Trondheim og 50 kr ellers i landet med beskjed: "Ja til Norge skjema klart/ gavebidrag" og oppgi epostadresse. Vi vil gi en mulighet for deltakelse i foredrag eller møte, konferanse!

Ps. Et gavebidrag på 1000 kr for den som lett og uanstrengt kan sende det er velkomment og naturlig forsvar av landet, ja omtrent beviselig en borgerplikt. Imidlertid her er et mindre gavebidrag til for å verifisere hvem som representeres med underskrift, da det er et stort ansvar å tilse at dette hverken misbrukes eller kan nyttes til å plante rot i vår administrasjon og slik hindre deltakelse i Stortingsvalg om det blir utgangspunktet. Som hvilken som helst bank ikke vil åpne konto uten legitimasjon, nytter vi denne funksjon hos banken og fremmer kun underskrifter som er verifisert, fortrinnsvis ved innbetaling fra egen konto motsvarende underskrift. Om en person ønsker å gå god for en gruppe, sin familie, klassen, noen han kjenner bortenfor legitimasjon, kan en innbetaling mottaes. Den som sender 200 kr vil få E-boken Ja til Norge. Da vi har intet budsjett for dette og masse frimerker, trykking etc. koster, vil større pengebeløp være svært naturlig, og alle beløp over 200 kr vil bli besvart med fri bok. Alle som sender penger med epost vil kunne få fri informasjoner, nok til selvstudium av det viktigste av grunnlovens relevans. Årsaken til at vi ber om at det påføres innbetalingen, gave bidrag, er at vi ikke har ressurser til å føre inkassosaker og slikt ansvar. Samtidig får man ikke kjøpt noen tjeneste for slikt et beløp om vi skulle rganisere det hele økonomisk, og plikten er like meget Deres som alle andre og vi gir Dem muligheten.


Kan det være så at partiene på tinget har narret folket til å tro at alt er ok og valget spesielt. Om det er så er hver god norks borger sikkert enig i at man plikter å reagere og ikke overlate saken til fagfolk og media som er godt betalt for å ignorere denne plikten. I hvirkeligheten det er det det dreier seg om, ikke å overlate ansvaret for demokratiet til andre, men selv ta ansvaret for det.

Grunner det er din plikt å undersøke om er relle grunner for å kreve reelt nyvalg:

Andre parti ble ikke sluppet til ved valget på lik linje med andre. Vi har flere konkrete eksempler på sabotasje, men de generelle regler er også uakseptabel fra et demokratisk synspunkt. Ser du det!?

I følge Grunnloven må man ha stemmerett for å stille til valg og den som går fremmed statsmakt grunnlovsstridig i tjeneste, mister denne etter annen paragraf. Dette er en selvfølge og naturlig tatt med i gjeldende norsk valg lov, grunnloven. EØS, Schengen, FN, NATO med flere alle representerer slike fremmede statsmakter som det er inngått grunnlovsstridige og ugyldige avtaler som forstyrrer stortingets sikkerhet og frihet også ved § 85 i Grunnloven om landsforræderi. Dette er åpenbart og ved utvedtydig grunnlov hvor den er helt sikkert ment å gjelde.

En tredje grunn er at det av grunnlovsrett kan sies at det kreves minst 3/4 av velgerne for å ha gjennomført et Stortingsvalg og dette ble ikke oppnådd ved siste valg.Her ligger også adgangen til å protestere om man finner den

nødvendig, nemlig ved kommune valget å signere for ikke å delta ved valget fordi kommunen er en fremmed og korrupt statsmakt mot grunnloven og folket og i konspirasjon med internasjonale organiseringer på "tinget". Om minst 1/4 av folket ikke deltar i valg og protesterer skriftlig på gjennomføringen og krever nyvalg, må parti og byråkrati veldet registrere dette og arrangere nyvalg. Vi håper på 50% av folket med på kurs hvor tema to tar opp disse spørsmål og deres plikt til å handle, nå, umidelbart i forsvar av landet. Ta deres kurs nå!

Hemmelig valg er i våre dager et mulig middel til statskupp ved valgfusk og da man kartlegger nøye valgmønstre, kan man tilpasse seg disse slik at det er vanskelig å se va som er hva. En teknologi er utviklet som patent og en måte å få solid registrert alle velgeresvalg og med kontroll rutiner som holder, finnes ved våre ideelle stiftelser utviklet for Global Bank og Verdens fredsfond bl.a. Valget i USA i natt viser at der er grunn for tvil til etablerte demokratiske funksjoner ved over tid rammer for mulig juks. Vi sier ikke at det jukses, kun at det ikke skal gå an å jukse. Følgende er sendt President Bush mens det enda er uavklart i følge nettet hvem som vinner Busjh eller kerry!:Followed some of the tv programs about the election in USA and USA shuold be a leading country of the world setting as a first example the respect for voters as highest. USA may have a very good witnessing system when registering votes by digital means, but as an example for the world or as respect for the voters freedom and independence from unknown routines, it seems like a worse accident than 9/11 presentet on tv at the sime time, during a few hours of election programs.It is a great joy to inform you that the doupt presented on the family of Bush and voting results, may be removed by applying my patent and organisation, and perhaps by addition to computers allready there. A technology yet to be developed, but we know how. We suggest that the government invest in our stock company to develop the concept. Within your economy the initial need of money is so small that even to get developed a concept accordingly by research, would be reason for investing, for instance 108 thousen dollar.http://padma1008.50megs.com introduces the company organisation.Yours SincerelyRajananda DhananjayaVi innbyr den norske regjering til å investere det samme.videre, annet:Mail sendt om politiske organoseringer i Norge og vi håper ingen har vært inne å feilredigert for dårlig side, vi vil senere sjekke forholdet:Det haster, de vil ikke ha ansvaret for at man illegalt handler på Deres vegne i demokratiets navn! Kommunevalgene er totalt unødige og sløseri av ressurser opp mot kanskje 1000000 kr pr pers i hele Norge og kun til for at partveldet skal kunne ha posisjoner å selge lokalt for sin oppslutning. Fylket kan beholdes som valgområde og lokalkommunen kan beholdes med sekretæriat for folk, ordførerens sekretærer kunne være sekretærerer for folk og være mellomledd og sekretær for alle offentlige forhold en person har med å gjøre og referansesystem for effektivisering finnes!Norge ble truet i går på TV i bin laden orgasisjons navn, men trolig står Bondevik og Harald og co bak, iallefall er detr naivt å tro annet i valgåret. Vi har sett gang på gang at ved valg er folket truet, f.eks. med dårlige nyheter og fly over byen. Etterhvert som parti og byråkrativeldet er klare blitt en fremmmed statsmakt søker de alliansewr ved EU og annet utenfor Norge for å stå mot folket de har sveket og behovet føles sikkert sterkt fordi alle statsmaktenes representanter er påvist å være ugyldige. Reetablering av demokratiet er nødvendig. Hvordan ville du likt om noen stjal penger fra din familie og brukte dem til terrorvirksomhet og så sendte falske trusler for å true deg til å akseptere tyvene som mafia. Det er slik bilde kan synes for alle familier i Norge i dag og forklaringen på hvorfor de har sluppet så mange fremmede inn i landet er åpenbar i lys av dette, og at det kan være cia eller annen internasjonal korrupsjon som er representert ved alle innvasndrerne, se det er det naivt ikke å tro. Å bygge miljøby som egen nasjon f.eks ved Fredsikstad for alle invandrene med krav til pass og visa for å besøke resten av Norge er foreslått og for alles borgerpolikt i en vanskelig situasjon, boikott valget og skriv under på Ja til Norge om ikke å akseptere hverken kommune valget eller Stortingsvalget påvist å være ugyldig ved utvedtydig grunnlovsrett, gjeldende norsk lov.hasta la vista babyJa det haster med å være patriot og lojal mot folket, en selv og ens familie, så snart en er oppmerksom på ens ansvar vil det være landsforæderi ikke å reagere eller forsikre seg om hva som er ens ansvar og ikke ved studier. dette er ikke et politisk spørsmål, for meg spiller det ingen rolle hvem som er konge eller statsmonister, Stortingspresident eller høyesterettdommer, så lenge de gjør en ok eller iallefall lovlig jobb. Hasta la vista baby, sier Swartzenegger til sittende guvernør i California og kanskje det er hva som er det norske folks plikt å gjøre i Norge, samle en million underskrifter eller så mot vanstyret som synes åpenbart grunnlovsstridig!Sendt Storting, kongen i Statsråd, Trondheim kommune ved Rådmann august 2003:Vi annerkjenner samtidig ikke valget, da vi ikke fikk delta uten å måtte stille stemmer på forhånd og dette er grunnlovsstridig for valg, som valget ellers kan sies å være også av den enkle grunn at landsforræderi etter § 85 i Grunnloven er presisert å være det som foringer stortingets frihet! Styrking av parti og byråjrati veldet på bekostning av Stortingets frihet og kanskje 100.000 kr i ufrihet pr borger, må åpenbart kunne sies å være landssvik og gi tapt stemmerett for støtte til fremmed statsmakt! §1 og § 122 i Grunnloven gjelder fortsatt. Fritt land, inskrenket styreform!Vi oppfordrer folk til å ikke stemme og kreve reelt nyvalg til Stortinget med påfølgende forretningsministerium og ny lovgivning i samsvar med Grunnloven, ikke mot den!Uten dom, må vi dog forholde oss til kommunens posisjon og altså ikke å stemme er en av konsekvensene vi mener er påkrevd!Så hvem vil organisere referansesenter for underskriftskampanje for nyvalg?ÆrbødigstPs. Det følgende kan gjentrykkes:Hasta la vista, babyArnold på Tinget, nei takk til meg også, når student sier så i debatten om Norge og nyvalg.Kun ekte nordmenn men også ekte valg. Dert siste erutgangspunkt et ekte krav om umidelbarforretningsministerium for alle statsmakter og kravtil reelt nyvalg. Vi har et 52 punkt program tilfolkets kritiske vurdering for reelt nyvalg, se17mai.tripod.com.Alle disse punkter er borgerplikt å ta stilling til ogfundamentet for demokratiets realisering, en ukesstudie på hver kreves det og derfor bør man haovergangsordninger til reelt demokrati. 10% avvelgerne KUN bak Bondeviks regjering kan det sies, menaltså avgjørende, mindre enn 75% som påkrevd ved § 1,112 (om balansen for at representasjon av folket vedgrunnlovsrepresentasjon skal være gyldig og vedparagrafen som sier alle plikter å forsvare landet, ogspesielt ved valg. Man må slutte å overlate valget tilandre, makte til partier som bare representerer deg omsine særinteresser får de pengene og posisjonenefolket skulle fritt hatt tilgjengelig demokratisk. Detkan sies å være utvedtydig grunnlovsrett, gjeldendenorsk lov og at Stortinget derved er ugyldig.Vi innbyr til samspill om en serie foredrag pågløshaugen, Club1008.lycos.com(det ovenstående kan kun gjengies i sin helhetoforandret dette år.)-----------------------------------------------------------------------------Fri, 8 Oct 2004 05:57:26 -0700 (PDTFrom: "Dhananjaya Rajananda" <rajananda108@yahoo.com> View Contact DetailSubject: AVLYSNING UTTSETTELSE ved Reserveringsbekreftelse 20-10-2004-27-10-2004 19:00-21:00To: ase.liaklev@adm.ntnu.noVi hadde tid nok til "få ut innbydelsene, men åpenbartde innbudte ikke tid nok til å gi svar innen fristenutgangen av uken.Møtet avlyses derfor og da ingen andre enn muligeinnledereer innbudt, erdette ukomplisert.Det ville være bagatell å møte opp og taet mindremøte, men da det er meldt vakt oppmerksomhet fra NTNUavlyservi møtet. Hadde vi ikke fått svar en uke etterinitiativ ville vi kanskjeha reist møtet. Vi får læreat tilbakemelding også tartid og finneen dato lengerefram.Forskning inn i grunnlovsrett og valg i forholdet tilfolket som lovgivende statsmakt, ble sukksessfull alti innledningen, da 2 møter med Nei til EU som hellerikke har stadfestet sitt jatil deltakelse med navn, gafølgende stadfestelse.EØS tar det et år å si opp, hvilket vil si at folketer bundet ett helt år, hvilket er totalt uakseptabeltved nyvalg og mot folkets nei til EU med. VidereatStortinget som disponent av landets penger ikkedirekte har adgang til oljefondet spredt verden rundtog at fondet kan brukes til olje for åfremmestatskupp, terror (det kan siesat det trues med)og total forpurring av nytt Stortings intensjoner,folks valg.Debattmøte og foredrag onsdag 13 oktober EL5 kl 19-21 ja eller Nei til Norge??Foredraget har et tema : Grunnlovsrett og folkeavstemninger og tittel Ja eller Nei til NorgeJa eller Nei til Norge??, er ikke det et spørsmål som Ja eller Nei til EØS, EU, det Stortingsvalg partiene tilbyr etc. med sykelig karakter av nei til Norge og demokratiet, ja til de nye lederne, ja til det nye regimet (som politikere kaller seg etter valg), nye herskerne, nye popstjernene til fasismen. Når vi stiller det forsvar av fedrelandet med et spørsmålstegn, sier folk flest ja! Debatt møtet det første i en serie for å få folk til å undersøke spørsmålet og for å holde politikere og organisasjoner ansvarlig og gi dem adgang til å forklare påvist valg teknisk og valg organisasjons avvik. Etter § 49 i grunnlovener det i demokratiet folk som er lovgivende statsmakt ved Stortinget, ikke omvendt, Stortinget som er lovgivende statsmak ved folket. Akkurat som §1 sier det er et fritt land for folk og innskrenket styreform for statsmaktene som representerer folket eller demokratiet og ikke omvendt fritt frem for statsmaktenes representanter til å innskrenke folks frihet og makt som lovgivere. Dette er folkets konstitusjonelle rettighet som ved § 112 det ikke er adgang til å endre på, og ingen lov har modifisert forholdet ellers heller. Adgangen til å stille til valg helt fram til valg uken og for nytt Storting til umidelbart å ha frihet til gi hvilke lover som helst innen rammene av Grunnloven, kan man ikke endre på pga disse paragrafer eller den selvfølgelighet det er når man skal ha et demokrati. Da folket er lovgivere kan folket kreve ny representasjon om man ikke aksepterer valget, som Partiet av 17 mai 1992 har gjort i årevis.Møtet har så langt innvitert Ja til EU og samtlige partier på tinget ved mail, samt en del studentorganisasjoner, til å stille innleder. Innledning gies også av undertegnede. For ikke å innby til digresjoner og for strengt tatt holde oss tl det valgteknisk i lys av grunnlov og historien ved valg, avtaler og oponions undersøkelser, settes det av 20 minutter til hver innleder. Det vil naturligvis bli mulig å følge opp og forklare poeng i debatten som har disiplinert ramme så å si rundt det teknisk, påvisning av grunnlovsrettslige avvik og den grad av valgteknisk feil og de konsekvenser disse innebærer